Sunday, February 21, 2010

Debian - Sự khởi đầu mới

Dùg mãi CentOS cũg nhàm, quay ra Debian vs FreeBSD.
Cài đặt debian chỉ tốn time đợi.
Cài xog phát hiện nó ko có ssh, đang định copy and paste. Mà apt-get thì phải thay mirror về vn, hix
Đầu tiên:
cp /etc/apt/sources.list /etc/apt/sources.list.back
wget http://virror.hanoilug.org/virror.hanoilug.org_debian_lenny_sources.list
mv http://virror.hanoilug.org/virror.hanoilug.org_debian_lenny_sources.list /etc/apt/sources.list
Xong.
apt-get update
apt-get install ssh
làm nốt e này
apt-get install build-essential
Cài gcc
Xog.
--------------------------------------------------------------------------
All my Lab:
Linux Lab -- window and Cisco Lab
to be continued - I will update more.

No comments:

Install Xposed Inspector and Frida on Genymotion

Today i had some work with android. So i need trace application. I found 2 nice tool can help me: Xposed Inspector and Frida. To setup ther...