Thursday, November 12, 2009

Tản mạn Supper User (su)

Hôm nay tản mạn chút về chuyện sudo trong *nix. ai cũng biết là root là tối thượng trong thế giới *nix, chính vì những đặc quyền của nó mà đối với những hệ điều hành như ubuntu mặc định bạn ko thể đăng nhập vào root. Khi bạn add 1 user, user này chỉ là user thường, không thể sudo lên root để làm những việc quan trọng. Để sửa nó, làm như sau:
edit /etc/sudoers ( tất nhiên là với quyền root)
%admin ALL=(ALL) ALL
Add user bạn muốn thêm vào đây, trong đó ALL lần lượt là các đặc quyền privileges mà bạn muốn cho user đó
Đối với dòng RedHat, user nào cũng có thể su lên root, :|, tuy nhiên lại thiếu lệnh ( vì biến môi trường trong
./bashs_profile
Riêng với FreeBSD, để su lên root có vẻ khá đơn giản, chỉ cần add user vào group wheel
Dùng lệnh 
# pw user  mod  username -G wheel 
Sau đó bạn su lên bình thường, khuyến cáo là các bạn nên disable root ( PermitRootLogin No trong sshd_config), dùng supper user rồi su lên root để đảm bảo. Dù sao thế cũng an tòan và cản chân hacker.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
All my Lab:
Linux Lab -- window and Cisco Lab
to be continued - I will update more.

4 comments:

cosmology89 said...

Hey bro, có cách nào DDOS hiệu quả ko? Dạy cho cái, đang cần DDOS vài site/ ;)

Kendy Hikaru said...

đã DDOS muốn chống thì trước nâng khả năng của server, sau rồi chặn, còn chặn thế nào tùy vào khả năng mỗi người

cosmology89 said...

ạc, ai cần chống làm gì, cần DDOS cơ mà. =.=

Kendy Hikaru said...

Xai botnet di :D

Install Xposed Inspector and Frida on Genymotion

Today i had some work with android. So i need trace application. I found 2 nice tool can help me: Xposed Inspector and Frida. To setup ther...